POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Acest website („site-ul”) este operat de către SC ARCHIPROG SRL.

Prezenta Politică privind confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la:

(i) activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului;

(ii) prelucrările datelor cu caracter personal  derulate de ARCHIPROG SRL în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.

Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată iar ARCHIPROG SRL va publica pe această pagină o versiune actualizată a politicii. Prin consultarea frecventă a acestui site puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către ARCHIPROG SRL.

Website-ul ARCHIPROG SRL poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/persoane juridice care nu au legătură cu ARCHIPROG SRL și cu privire la care ARCHIPROG SRL nu poartă nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri către alte website-uri operate de alte societăți comerciale/instituții publice, care aplică politici separate în privința confidențialității. Dacă accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică informațiile dvs.

ARCHIPROG SRL și confidențialitatea datelor

Persoanele vizate vor fi urmatoarele:

 • angajați
 • candidați pentru pozițiile vacante în cadrul ARCHIPROG SRL
 • clienți persoane fizice și juridice
 • reprezentanții legali ai clienților persoane juridice
 • împuterniciți ai clientului/utilizatori ai clienților persoanelor juridice și/sau ai clienților persoane fizice
 • beneficiari reali ai clienților persoane juridice
 • asociați sau acționari direcți sau indirecți ai clienților persoane juridice
 • persoane fizice implicate în activitatea clienților persoane juridice
 • reprezentanți legali ai partenerilor contractuali persoane juridice
 • persoane fizice implicate în activitatea partenerilor contractuali persoane juridice ai ARCHIPROG SRL
 • persoane împuternicite de către clienți
 • prestatori de servicii persoane fizice

ARCHIPROG SRL prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 și, începând cu 25 mai 2018, cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016. În funcție de activitatea desfășurată, ARCHIPROG SRL prelucrează datele cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de persoana vizată, în următoarele condiții :

Cum utilizăm și comunicăm informațiile dvs.?

 

În măsura în care sunteți în categoria angajaților (inclusiv candidat, angajat temporar,  etc.), ARCHIPROG SRL va prelucra datele dumneavoastră conform următoarelor scopuri și temeiuri

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

a) prevenirea fraudelor prin analizarea/verificarea autenticităţii actului de identitate prezentat de dumneavoastră, prin preluarea în sistemul informatic de evidenţă al ARCHIPROG SRL, a datelor conţinute în actul de identitate, conform cerințelor legale aplicabile în materie;

c)  pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor ARCHIPROG SRL legate de controlul organelor de supraveghere efectuată asupra ARCHIPROG SRL;

d) păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) si arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentaţiei contractuale (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi) și/sau ale alor documente ce conțin date cu caracter personal;

B. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

a) derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între ARCHIPROG SRL şi dumneavoastră;

b) încheierea si executarea contractelor de muncă.

 
În măsura în care sunteți beneficiar al produselor și/sau serviciilor prestate de ARCHIPROG SRL (beneficiari reali, clienți și potențiali clienți persoane fizice, reprezentanți ai clienților etc.) ARCHIPROG SRL va prelucra datele dumneavoastră conform următoarelor scopuri și temeiuri : 

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

a) prevenirea fraudelor prin analizarea/verificarea autenticităţii actelor prezentate de dumneavoastră, pentru executarea şi îmbunătăţirea serviciilor oferite dumneavoastră, prin preluarea în sistemul informatic de evidenţă al ARCHIPROG SRL, a datelor conţinute în actele prezentate, conform cerințelor legale aplicabile în materie;

b) conformarea cu normele legale aplicabile în domeniul financiar în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a clientelei, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, administrării conflictelor de interese, gestionării controalelor din partea autorităților în ceea ce privește relația cu clienții;

c)  pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor ARCHIPROG SRL legate de controlul organelor de supraveghere efectuată asupra ARCHIPROG SRL;

d) păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) si arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentaţiei contractuale (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi) și/sau ale alor documente ce conțin date cu caracter personal;

Pentru îndeplinirea acestor scopuri, ARCHIPROG SRL se va baza în măsura în care este necesar, și pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului de activitate.

B. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

a) derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între ARCHIPROG SRL şi dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați;

b) încheierea si executarea contractelor de prestări servicii.

 
În măsura în care sunteți partener contractual al ARCHIPROG SRL : 

A: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

a) prevenirea fraudelor prin analizarea/verificarea autenticităţii actulelor prezentate de dumneavoastră, pentru executarea şi îmbunătăţirea colaborării, prin preluarea în sistemul informatic de evidenţă al ARCHIPROG SRL, a datelor conţinute în actele prezentate, conform cerințelor legale aplicabile în materie;

b) conformarea cu normele legale aplicabile în domeniul financiar în vederea respectării cerințelor de cunoaștere a partenerilor contractuali, prevenirii activităților de spălare a banilor și combaterii finanțării terorismului, administrării conflictelor de interese, gestionării controalelor din partea autorităților în ceea ce privește relația cu clienții;

c)  pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor ARCHIPROG SRL legate de controlul organelor de supraveghere efectuată asupra ARCHIPROG SRL;

d) păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) si arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentaţiei contractuale (inclusiv asigurarea operaţiunilor conexe acestor activităţi) și/sau ale alor documente ce conțin date cu caracter personal;

Pentru îndeplinirea acestor scopuri, ARCHIPROG SRL se va baza în măsura în care este necesar, și pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului de activitate.

B. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

a) derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între ARCHIPROG SRL şi dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați;

b) încheierea si executarea contractelor de colaborare.

Informațiile pe care le prelucrăm

ARCHIPROG SRL prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, precum și date care sunt generate pe baza acestora, precum codul de identificare client, date de tranzacționare, informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de orice persoană. Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastră în momentul în care ne contactați prin intermediul site-ului nostru precum și în derularea relațiilor contractuale încheiate și prestării serviciilor de către ARCHIPROG SRL.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării produselor si serviciilor și/sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către ARCHIPROG SRL.

Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca ARCHIPROG SRL să obțină consimțământul dumneavoastră. Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment, iar ARCHIPROG SRL va ține cont de preferințele dumneavoastră. Scopurile pentru care este cel mai probabil ca ARCHIPROG SRL să obțină consimțământul dumneavoastră sunt următoarele: prelucrarea codului numeric personal, inclusiv transferul acestei categorii de date,  în măsura în care consimțământul este necesar conform cerințelor legale - această activitate de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin ARCHIPROG SRL  pentru prestarea serviciilor și asigurarea identificării unice a persoanei în sistemele ARCHIPROG SRL, pentru garantarea secretului profesional; 

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ARCHIPROG SRL poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii ARCHIPROG SRL, entităţile autorităţilor publice de orice tip, alți parteneri contractuali și/sau împuterniciți ai ARCHIPROG SRL.

Durata prelucrării datelor

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, ARCHIPROG SRL va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii serviciilor, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligatia de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, ARCHIPROG SRL să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Utilizarea modulelor de tip cookie-uri

Acest site NU utilizează cookie-uri.

Securitatea datelor

ARCHIPROG SRL acordă o importanță sporită datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, ARCHIPROG SRL implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

Drepturile persoanelor vizate

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către ARCHIPROG SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea ARCHIPROG SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 • dreptul  la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către ARCHIPROG SRL a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • începând din 25 mai 2018, dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • începând din 25 mai 2018, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv
  (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și
  (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către ARCHIPROG SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție - dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către ARCHIPROG SRL, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere (în format material/electronic prin e-mail) către: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În măsura în care aveți sugestii privind prezenta Politica de Confidențialitate, vă încurajăm să transmiteți aceste sugestii la: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..