NOTIFICARE privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

ARCHIPROG prelucrează date cu caracter personal numai în cadrul şi în măsura necesară în îndeplinirea obligaţiilor contractuale, întotdeauna potrivit cu şi limitat la scopurile aferente activităţilor sale specifice prevăzute de actul constitutiv  propriu și de legislaţia în vigoare, asigurându-se respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Vizitatorul paginii noastre de Internet care ne contactează utilizând formularul dedicat din cadrul acesteia  îşi exprimă astfel acordul expres pentru ca ARCHIPROG să prelucreze datele personale furnizate în acest mod, exclusiv pentru scopurile decurgând din solicitările sale.
 
Dacă realizarea activităţilor sale specifice astfel impune, ARCHIPROG poate transfera date cu caracter personal către terţi. De asemenea, ARCHIPROG poate fi în situaţia de a dezvălui date cu caracter personal ca efect al unei norme juridice imperative sau în conformitate cu dispoziţiile obligatorii ale unui organ judiciar sau ale altei autorităţi competente sau în scopul protejării securităţii personale sau a unui interes public. În cazul în care este necesar un transfer de date cu caracter personal în state din afara Uniunii Europene, se vor aplica în mod strict reglementările specifice garantând o protecţie adecvată a acestora.
 
ARCHIPROG nu utilizează date cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici în scop de marketing sau pentru realizarea de profiluri sau în scopuri secundare care nu sunt în strictă legătură cu scopurile principale pentru care le-a colectat. ARCHIPROG nu ia niciodată decizii automate cu privire la persoanele în privinţa cărora deţine date cu caracter personal.
 
Datele cu caracter personal deţinute de către ARCHIPROG se vor păstra atât timp legea impune potrivit naturii lor şi scopului prelucrării sau, altfel, pe toată durata existenţei consimţământului persoanei vizate. ARCHIPROG revizuieşte periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.
 
ARCHIPROG aplică măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor care privesc, în mod direct sau indirect, datele cu caracter personal pe care le deţine, în sensul prevenirii prelucrărilor neautorizate sau ilegale, precum și a pierderilor sau distrugerilor accidentale sau ilegale.

Titularul datelor cu caracter personal beneficiază de dreptul de acces, intervenție, opoziţie, rectificare și portare cu privire la datele sale, de dreptul de limitare a prelucrării și de solicitare a ștergerii acestora, iar ARCHIPROG garantează exercitarea, în condiţiile legii, a tuturor acestor drepturi şi a oricăror alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare. Orice solicitare în acest sens se va adresa în scris, la adresa sediului ARCHIPROG sau prin poştă electronică la: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la fax nr. 0365 431 834. ARCHIPROG va răspunde oricărei astfel de solicitări în cel mai scurt timp posibil. Totuşi, o intervenție asupra datelor cu caracter personal poate fi de natură să împiedice sau să afecteze exercitarea competenţelor şi atribuţiilor legale ale ARCHIPROG sau, după caz, executarea contractului, caz în care ARCHIPROG este exonerat de orice răspundere aferentă.

Orice alte sesizări legate de chestiuni referitoare la datele cu caracter personal se vor transmite în scris, la care se va răspunde într-un termen rezonabil, potrivit circumstanţelor; în caz de nemulţumire, se poate face plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

Vă recomandăm să verificaţi periodic această secţiune, întrucât conţinutul său se poate revizui ca urmare a modificărilor legislative şi/sau a schimbărilor interne de natură organizatorică, funcţională sau tehnică ce pot interveni.