Acte normative

Activitate de proiectare în construcții este reglementată prin următoarele acte normative

  • Legea Nr.184 republicata
  • Legea Nr.172 din 16 iulie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
  • Hotărârea nr.932 din 1 septembrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
  • Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor republicata

    ...

Ce este certificatul de urbanism (CU)

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

...

Ce este autorizatia de construire (AC)

În România executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare.

Autorizația de construire constituie actul de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea construcțiilor.

...

Ce este autorizația de demolare (AD)

Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea - partiala sau totala - a constructiilor si instalatiilor aferente, precum si a oricaror amenajari se face numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la autoritatile administratiei locale.

...

Ce contine proiectul pentru autorizația de construire

AC – Proiect de obținere a Autorizației de Construire

Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și proiectele tehnice, se elaborează de colective tehnice de specialitate, astfel:
a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român (membru OAR cu drept de semnătură);
b) de ingineri constructori și de instalații, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru părțile de inginerie;
c) de conductor arhitect, urbanist și/sau de subinginer de construcții, cu diploma recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanță redusă.

...

Ce contine proiectul pentru autorizatia de demolare

AD – Proiect de obținere a Autorizației de Demolare

I. Piese scrise  

1. Lista și semnăturile proiectanților
2. Memoriu

II. Piese desenate
1. Plan de încadrare în teritoriu
2. Plan de situație a imobilelor
3. Planul privind construcțiile subterane
4. Releveul construcțiilor care urmează să fie desființate

...

Ce lucrari nu se autorizeaza

Se pot executa fără autorizație de construire lucrările care nu modifică structura de rezistență, caracteristicile inițiale ale construcțiilor și ale instalațiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora.

...